Payday Loans

 

Al. Powstańców Wlkp. 164, 64-920 Piła,

tel. 67 212 01 11, fax 67 212 59 75

email: poczta@psb-biegi.com.pl

BANER

HomeO NASWZÓR REGULAMINU IMPREZY BIEGOWEJ

WZÓR REGULAMINU IMPREZY BIEGOWEJ

WZÓR REGULAMINU IMPREZY BIEGOWEJ
na podstawie regulaminu biegu w Jaworznie


Termin
..... . ..... .2019 r.


Organizator
Miejskie Centrum Kultury i Sportu, ul. Krakowska 8, 43-600 Jaworzno
tel.(32)7451030 w.80, fax(32)6141767 w.66, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Trasa biegu
Dystans 15 km, nawierzchnia 100% asfalt, zróżnicowana konfiguracja.
Punkty odżywcze na 6, 7, 9, 10 i 13 km (woda mineralna niegazowana). Każdego zawodnika obowiązuje limit pokonania trasy - 2 godz. Zawodnik, który nie mieści się w limicie ma obowiązek na polecenie sędziego oddać numer startowy. Po oddaniu numeru może kontynuować bieg, ale tylko po chodniku zgodnie z zasadami ruchu pieszych i od tego momentu nie jest już uczestnikiem biegu. Na mecie otrzyma zwrot numeru oraz medal.


Program szczegółowy
12.00 - otwarcie biura zawodów ( Stadion Miejski, ul. Krakowska 8)
15.45 - zamknięcie biura zawodów
15.55 - powitanie zawodników na linii startu (wpisać lokalizację miejsca startu)
16.00 - start
ok. 18.30 - wręczenie nagród, zakończenie imprezy


Klasyfikacja
1. Generalna kobiet i mężczyzn oraz w kategoriach wiekowych


Mężczyźni Kobiety
M16 16-19 lat (2003-00) K16 16-29 lat (2003-90)
M20 20-29 lat (1999-90) K30 30-39 lat (1989-80)
M30 30-39 lat (1989-80) K40 40-49 lat (1979-70)
M40 40-49 lat (1979-70) K50 50-59 lat (1969-60)
M50 50-59 lat (1969-60) K60 60 lat i więcej (1959 i starsze)
M60 60-69 lat (1959-50)
M70 70 lat i więcej (1949 i starsi)


2. Klasyfikacja osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządów ruchu.
Klasyfikacja zawodnika w tej kategorii wymaga okazania w biurze zawodów oryginału dokumentu 05-R
o stopniu niepełnosprawności, wydanego przez Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
Organizator nie dopuszcza do startu wózków.


3. Klasyfikacja mieszkańców Jaworzna K i M (tylko zameldowani).


Pomiar czasu
Pomiar czasu będzie prowadzony przy użyciu chipów w numerze startowym. Numer z chipem należy zamocować z przodu koszulki- zabrania się jakiejkolwiek w nim modyfikacji. Posiadanie CHIPA jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym.


Nagrody
-mężczyźni- klasyfikacja generalna miejsca I-VI (1400,- 1200,- 1000,- 800,- 600,- 400,-)
-kobiety- klasyfikacja generalna miejsca I-IV (1000,- 800,- 600,- 400,-)
-w kategoriach wiekowych K i M miejsca I-III (300,- 250,- 200,-)
-w kategorii niepełnosprawnych z dysfunkcją narządów ruchu miejsca I-IV (200,- 200, - 200, - 150,-)
-w kategorii mieszkańcy Jaworzna K i M – miejsca I-VI (200,- 150,- 100,- 50,- 50,- 50,-)
Zwycięzcy klasyfikacji generalnych kobiet i mężczyzn oraz kategorii mieszkanek i mieszkańców Jaworzna otrzymają pamiątkowe puchary. Uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają: medal, zgłoszeni do .... sierpnia - okolicznościową koszulkę techniczną


Uczestnictwo
- limit startujących – 800 osób (decyduje kolejność zgłoszeń),
- do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy którzy ukończyli 16-ty rok życia,
- zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na uczestnictwo w biegu,
WZÓR REGULAMINU WZÓR REGULAMINU
- uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych w tym śmierci,
- przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność,
- pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem biegu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania,
- wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów w dniu .........
Podczas weryfikacji zawodnicy muszą okazać dowód osobisty lub paszport do kontroli daty urodzenia i obywatelstwa,

- bieg odbędzie się w ograniczonym ruchu ulicznym, każdy zawodnik ma obowiązek zachować szczególną ostrożność podczas biegu,
- każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania,
- zawodnik, który nie mieści się w limicie ma obowiązek na polecenie sędziego oddać numer startowy.
Po oddaniu numeru może kontynuować bieg, ale tylko po chodniku zgodnie z zasadami ruchu pieszych i od tego momentu nie jest już uczestnikiem biegu lecz pieszym. Na mecie otrzyma zwrot numeru oraz medal,
- oświadczam, że zapoznałam/łem się i akceptuję warunki regulaminu imprezy,
- wyrażam zgodę na utrwalanie oraz opublikowanie mojego wizerunku do celów promocyjnych za pośrednictwem wszelkich środków medialnych przez Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie.


Opłata startowa
Opłata startowa wynosi ...... zł i obowiązuje do dnia ....... sierpnia. Po tym terminie opłata wynosi ........ zł i można ją uregulować jedynie w dniu imprezy w biurze zawodów.
Za pełne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego i uregulowanie opłaty startowej.
Tylko osoby, które dokonają pełnego zgłoszenia zostaną umieszczone na liście uczestników. Opłatę startową (przelew z karty, przelew z konta, opłata przekazem pocztowym) należy przesyłać na konto: ........................................................................
Opłata raz wpłacona nie podlega zwrotowi w żadnym przypadku. Nie ma możliwości przeniesienia wpłaconej opłaty na innego zawodnika.
Chęć otrzymania faktury prosimy potwierdzać przy internetowej rejestracji.
W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje: numer startowy, obsługę informatyczną mierzenia czasu biegu, wodę mineralną na trasie oraz mecie, ma zapewnioną logistykę zaplecza przed i po biegu, po podaniu w zgłoszeniu prawidłowego numeru telefonu otrzyma uzyskany wynik biegu za pośrednictwem SMS.
Świadczenia dodatkowe: posiłek po biegu, okolicznościowy medal, zgłoszeni do dnia .........
- okolicznościowa koszulka
Każdy zawodnik będzie mógł pobrać ze strony internetowej certyfikat ukończenia biegu oraz zdjęcia.


Zgłoszenia
- elektroniczny panel zgłoszeń zostanie uruchomiony w dniu ..................
- zgłoszenie należy przesyłać w formie elektronicznej do dnia ........... poprzez strony:
www.mckis.jaw.pl lub www.datasport.pl lub www.maratonypolskie.pl
- dla zgłaszających się w dniu biegu organizator nie zapewnia koszulki technicznej
- wyniki końcowe dostępne będą po zakończeniu imprezy na stronach www.mckis.jaw.pl,
www.maratonypolskie.pl i www.datasport.pl


Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora
str. 28 str. 29


Ochrona danych osobowych (RODO).


W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), powszechnie nazywanym RODO, informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie (43- 600) przy ulicy Krakowskiej 8, tel: 32 745 10 30 mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem ................. lub przesyłając korespondencję na adres MCKiS z dopiskiem „IOD".
2. Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ujawnienia danych organizatorowi skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w zawodach.
3. UWAGA! Jeśli wybiorą Państwo opcję Zawodnika Anonimowego, Państwa dane nie zostaną upublicznione, nie wpływa to jednak na ich przetwarzanie przez Administratora.
4. Dane osobowe zbierane są w zakresie niezbędnym do realizacji zawodów oraz zapewnienia bezpieczeństwa.
5. Państwa dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie za pośrednictwem kontaktu z Administratorem. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania z prawem, w okresie przed wycofaniem zgody, ani na przetwarzanie Państwa danych na indywidualnym profilu portalu www.datasport.pl .
6. Zgłoszenia zawierające dane osobowe zbierane są za pośrednictwem portalu www.datasport.pl . Zapisy na zawody możliwe są po zalogowaniu na indywidualny profil. Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie, będące organizatorem zawodów nie ponosi odpowiedzialności za zgodność przetwarzania danych z prawem, w zakresie indywidualnych profili uczestników ww. portalu tworzonych i/lub utrzymywanych na inne cele niż imprezy organizowane przez MCKIS, ponieważ w tym zakresie DataSport jest odrębnym administratorem państwa danych.
7. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty upoważnione do tego na mocy przepisów prawa oraz współpracujące z nami firmy, które w ramach realizacji umów pomagają nam utrzymać ciągłość działania, np. dostawca poczty elektronicznej jak również podmioty wspierające organizację

 

 

 

Logo 100 MCP

 

grrs

 

 

berlin

Zobacz film

Zobacz film

Zobacz film

 

 

 

        

 

 

 
Najczęściej czytane artykuły

 

 

 

 


alt
alt
alt
alt  

alt
alt
alt
alt
alt

alt

alt
alt
alt
alt


alt
alt
alt
alt

 

41

stat2014
alt
alt
alt
alt

 

 

Volkswagen

Prague

Marathon 2014

 - zobacz film!

 

 

 

Początek strony